ЧИТАЙТЕ:
ФАРЗАНДИ ШАРИФИ ТОҶИКИСТОН - Четверг, 08 Сентябрь 2016 14:30
ПРЕДСЕДАТЕЛИ ОБЩЕСТВ ДРУЖБЫ С ... - Четверг, 08 Сентябрь 2016 14:17
ПОДЛЕДНЫЕ НОВОСТИ

ПОДЛЕДНЫЕ НОВОСТИ (77)

Баргузории чорабинии фарҳангӣ бахшида ба 25-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 25-солагии таъсиси ИДМ дар шаҳри Норак, таҳти шиори "Гуфтугӯи халқҳогуфтугӯи тамаддунҳо"

 

01Бо ташаббуси Ҷамъияти дӯстӣ ва равобити фарҳангии Тоҷикистон бо кишварҳои хориҷӣ (ҶДРФТ), Намояндагии Россотрудничество дар Тоҷикистон ва дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Норак дар Кохи фарҳанги шаҳр чорабинии мутантан бахшида ба 25-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 25-солагии таъсиси Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил таҳти шиори "Гуфтугӯи халқҳо – гуфтугӯи тамаддунҳо" баргузор гардид.

Мањфили рўнамоии шумораи навбатии Маљаллаи «Дўстї»

01Дар толори Китобхонаи вилоятии оммавии ба номи Тошхоҷа Асирӣ, Намояндагони Ҷамъияти дӯстӣ ва равобити фарҳангии Тоҷикистон бо кишварҳои хориҷӣ дар вилояти Суғд Нодирљон Солиҷонов ва Латиф Султонов рўнамоии маҷмӯаи аќалиятњои миллї бо номи «Единство многообразия: Шагнув из времени во времена» ва маҷаллаи «Дўстї» шумораи дуюми соли 2016-ро муаррифи карданд.

Встреча Президиума ТОДКС

30 Ноябрь 2016 Автор

01

Встреча Президиума ТОДКС с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Куба в Центральной Азии господином Карлос Энрике Вальдес де ла Консепсион и Консулом Республики Куба в Республике Таджикистан госпожой Марлин

 

10 ноября 2016 года в Национальной Библиотеке Таджикистана, состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Куба в Центральной Азии (резиденция в городе Астане РК) господином Карлос Энрике Вальдес де ла Консепсион и Консулом Республики Куба в Республике Таджикистан госпожой Марлин. На встречу были приглашены председатель и члены Правления Общества дружбы "Таджикистан-Куба" одного из двадцати четырех Обществ дружбы с отдельными странами, созданных при ТОДКС.

         Конференсияи байналмилалии илмии "Раќс њамчун падидаи муассир дар тамаддуни мардумони Осиёи Марказї: дирўз ва имрўз"

 

1Конференсияи байналмилалии илмии "Раќс њамчун падидаи муассир дар тамаддуни мардумони Осиёи Марказї: дирўз ва имрўз" ба ифтихори 100-солагии Артисти халќии СССР, барандаи љоизаи давлатии Иттињоди Шўравї, Љумњури Шўравии Тољикистон ва асосгузори хореографияи муосири тољик Ѓаффор Валаматзода, ки дар маљлисгоњи Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон баргузор гардид, ки дар кори он намояндагони Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон, Вазорати фарњанги ЉТ, Вазорати маориф ва илми ЉТ, Сафири Љумњурии Озарбољон дар Тољикистон, намояндагони Ҷамъияти дӯстӣ ва равобити фарҳангии Тоҷикистон бо кишварҳои хориҷӣ, аспирантон ва магистрони Академияи илмњо иштирок ва суханронї намуданд.

1Президенти Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон Фарњод Рањимї ба кори конференсияи байналмилалї њусни оѓоз бахшида, њозиринро бо маќсади гузаронидани чунин конференсия шинос намуд. Сипас, доир ба зиндагинома ва фаъолияти касбии Ѓаффор Валаматзода маърўза намуда, ќайд кард, ки "Ѓаффор Валаматзода доир ба таърих ва санъати операи љањонї дониши хуб дошт ва дар ин замина њамеша донишу малакаи њунарии худро такмил дода, операњои миллии тољик: "Шўриши Восеъ", "Комде ва Мадан", "Домоди хонда", "Майсара" ва "Ѓуломон"-ро рўи сањнаи тољик овард. Асарњои рўи сањна овардаи ў дар таърихи театри мусиќии касбии тољик сањифаи рангину фаромўшношуданї мебошанд".1

Инчунин, Вазири фарњанги Љумњурии Тољикистон Шамсиддин Орумбекзода сухани табрикї намуда, оид ба сањми Ѓаффор Валаматзода дар рушди санъати тољик, хусусан раќси миллии тољик маълумоти муфассал дод.

Сафири Фавќулода ва Мухтори Љумњурии Озарбољон дар Тољикистон љаноби Аббасали Киром Оглу Гасанов оид ба робитаи фарњангии халќњои тољику озар суханронї, намуда сањми Ѓаффор Валаматзодаро дар синтез намудани фарњанги шарќї ба фарњанги аврупої махсус зикр кард.

         1Сипас, Саъдулло Рањимов дар мавзўи "Ѓаффор Валаматзода дар кинематография" суханронї намуда, ќайд кард, ки худи устод Ѓаффор Валаматзода гуфтааст: "Њунари актёриро намешавад ёд дод, фаќат онро метавон ёд гирифт ва ман ин хушбахтиро доштам, ки дар сањна ё бо нишастан дар толори тамошобинон, ин санъатро аз њунармандони барљаста омўхтам".1

         Њамзамон, Аскаралї Раљабов дар мавзўи "Раќс пайвандгари фарњангњо ва мардумон", Лариса Додхудоева дар мавзўи "Либосњои сањнавї дар корњои   сањнаороии Ѓаффор Валаматзода" ва Назокат Ќиличева дар мавзўи "Эљодиёти Ѓаффор Валаматзода дар ансамбли давлатии раќсии "Лола"" маърўзањои пурмуњтаво карданд.

 Сайдулло Хайруллоев – Раиси Раёсати Љамъияти дўстї

ва равобити фарњангии Тољикистон бо кишварњои хориљї

 

            301120161Дар зарфи 25-соли истиќлолият бо сарварии Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мо, бо вуљуди ба сар бурдани љанги шањрвандї, дучор омадан ба мушкилоту монеањо тањкурсии давлати соњибихтиёри худро гузоштем, бо љомеаи љањонї пайвастем ва рў ба рушд ќарор дорем. Имрўзњо дар њама љо ва дар њар маврид оиди афзалияту бартарият, файзу баракати истиќлолият сухан меравад. Воќеан, барои њар миллат давлатдории мустаќил дастоварду неъмати бебањост.

Ҷамъияти дӯстӣ ва равобити фарҳангии Тоҷикистон бо кашварҳои хориљї (ЉДРФТ), ки таърихи наздики 60-сола дорад, дар фазои соњибистиќлолї мутобиќ ба рисолат ва вазифањои оинномавии худ, якљоя бо зерсохторњояш – 23 Љамъияти дўстї бо мамлакатњои алоњида, дар тањкими дўстию њамдигарфањмии байни халќњо, наздик кардани фарњангњо, таќвияти тањаммулпазирї ва дигар арзишњои умумибашарї сањми назаррас мегузорад.

Љамъиятњои дўстии дар доираи ЉДРФТ амалкунанда дар нињоди Академияи илмњо, мактабњои олї ва дигар сохторњо таъсис дода шуда, њар яке дар самти равобити илмию фарњангиву омўзишї корњои босамар анљом медињад. Солњои охир, баъди таъсиси намояндагињои ЉДРФТ дар вилоятњо, фаъолияти ташкилот тамоми љумњуриро фарогир шуд.

Дар даврони истиќлолият, баъди ифтитоњи Сафоратњои мамолики гуногун дар Тољикистон, иртиботи ЉДРФТ бо намояндагињои дипломатї ва ташкилотњои байналмилалии муќими љумњурї, инчунин, кор бо намояндагони аќаллиятњои миллї ва марказњои фарњангии онњо низ самти муњими фаъолияти ЉДРФТ гашт.

Маљаллаи мавсимии “Дўстї”- нашрияи ЉДРФТ, ки аз соли 2003 ба забони русї ба табъ расида, тарѓибгари босуботи сиёсати давлат дар масъалаи муносиботи байни миллатњо, чи дар дохили кишвар ва чи берун аз он шинохта шудааст, низ самараи даврони истиќлол мебошад. Маљаллаи “Дўстї” дар фазои иттилоотии љумњурї ва берун аз он маќоми хос дошта, тавассути Љамъиятњои дўстии њаммонанди худ, Сафоратњо ва бо роњњои дигар дар мамолики гуногун пањн мегардад. Боиси ифтихор аст, ки ду нашри махсуси маљаллаи “Дўстї” дар ду саммити Созмони Њамкорињои Шанхай (СЊШ) бахшида ба муносибатњои дуљониба ва робитањои гуногуни Тољикистон бо Хитой (саммити Душанбе с.2014) ва Тољикистон бо Россия (саммити Уфа, с.2015) дастраси сарони давлатњо ва иштирокдорони ин њамоишњои бонуфуз гардид. Бо ибтикори ЉДРФТ ба табъ расидани ду маљмўаи шеърњои намояндагони аќаллиятњои миллїтањти унвони “Единство многообразия” њодисаи муњими њаёти фарњангї ва иќдоми муттањидкунандаи халќњои гуногунтабори Тољикистон буд. Якчанд чорабинї – рўнамоии ин маљмуа дар шањрњои Душанбе ва Норак бо фарогирии теъдоди хеле зиёди ањли љомеа ба иди дўстиву бародарии халќњо табдил меёфт.       

Дар панљ соли охир Форуми Љамъиятњои дўстї ва Фестивали дўстии донишљўёни тољик ва хориљї, ки ба њукми анъана даромада, тањти унвони “Гуфтугўи халќњо – гуфтугўи тамаддунњо” доир мешавад, дар тањкими дўстии байни халќњо, махсусан љавонони гуногунмиллати маскуни љумњурї, муттањид кардани онњо зери ѓояњои инсондўстию рафоќат иќдоми боарзиши замон арзёбї мешавад.

Аз иттифоќи њасана истифода бурда, тамоми мардуми азизи љумњуриро бо 25-солагии Истиќлолияти давлатии Тољикистон табрику тањният мегўям.                                                

В Таджикском обществе дружбы и культурных связей с зарубежными странами 16 сентября 2016

года  состоялась встреча Председателя Президиума ТОДКС Сайдулло Хайруллоева с  Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в Таджикистане господином Сомнатх  Гхошем.

На встрече присутствовали: председатель Общества дружбы «Таджикистан – Индия» Хабибулло Раджабов, руководство и сотрудники ТОДКС.

ФОТОГАЛЕРЕЯ

banner

ЖУРНАЛ «ДУСТИ»

КАЛЕНДАРЬ

<< < Октябрь 2017 > >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31