Мулоқоти Сайдулло Хайруллоев бо Олег Иванов

Автор 
Оцените материал
(1 Голосовать)

17.08.2016 Раиси Рёсати ?амъияти д?ст? ва равобити фар?ангии То?икистон бо кишвар?ои хори?? (?ДРФТ) Сайдулло Хайруллоев бо Сафири Фав?улода ва Мухтори ?ум?урии Беларус дар ?ум?урии То?икистон Олег Иванов Никалаевич муло?от намуд.

Дар ҷараёни муло?от, ки дар фазои ?амдигарфа?мии комил сурат гирифт, масъалаи та?вияти ?амкори?ои илмиву фар?анг? дар доираи фаъолияти ?ДРФТ ва Сафорати Беларус дар То?икистон баррас? гардид.

olegivanov2

Сайдулло Хайруллоев ба Сафир барои пазируфтани даъват ва ташриф оварданаш ба идораи ?ДРФТ из?ори сипос намуда, ма?сади баргузории муло?оти имр?заро дар баробари баррасии масъала?ои марбут ба равобити ду?ониба, ?амчунин ошноии бештар бо дипломати беларус? арзёб? кард.

 Зикр шуд, ?оло дар назди ?ДРФТ 23 ?амъияти д?ст? бо кишвар?ои хори?? фаъолият мекунад. ?амъияти д?стии "То?икистон - Беларус", ки дар назди Донишго?и техникии То?икистон созмон ёфтааст, фаъолияти пурсамар дошта, дар ?амаи чорабини?ои фар?ангии ?ДРФТ ширкати фаъолона дорад. ?ДРФТ бо Сафорти Беларус дар ?ум?урии То?икистон ?амкории ?ав? дорад ва мо умедвор ?астем, ки ин анъанаи равобит дар оянда низ идома меёбад. Фаъолияти ?ДРФТ ва ?амъияти д?стии ?ум?урии Беларус дар ?амон шакле, ки дар замони Ш?рав? буд, бо та?йир то кунун ниго? дошта шудааст.

Раиси Раёсати ?ДРФТ Сайдулло Хайруллоев аз таассуроти сафари худ ба ?ум?урии Беларус ёдовар шуда, таъкид кард, ки дар ?араёни ин сафар муло?оти ду?онибаи мо бо ма?омоти баландпояи кишвари Беларус ва раёсати ?амъияти д?стии ?ум?урии Беларус баргузор гардид, ки дар ?араёни он масъала?ои густариши ?амкори?ои ду?ониба баррас? шуданд.

Мо шодастем, ки ?оло дар Донишго?и техникии То?икистон ба номи М. Осим? факултети муштараки То?икистон - Беларус фаъолият мекунад, ки дар тайёр кардани мутахссисони сат?и баланд дар со?аи техника ва технология на?ши муассир мебозад.

Зикр шуд, ки ?оло имконоти зиёди истифоданашудаи ?амкор? мав?уданд ва шароити истифода аз имконот барои ?ар ду ?ониб мав?уд аст.

Сафири Фав?улода ва Мухтори ?ум?урии Беларус дар ?ум?урии То?икистон, ?абл аз ?ама, андеша?ои худро дар бораи пешрафт?ои ахири ?ум?урии То?икистон, махсусан та?йир ёфтани симои ша?ри Душанбе баён дошта, таъкид кард, ки ман 10-сол пеш ба ша?ри Душанбе омада будам ва ?оло Душанбеи имр?за аз Душанбеи 10-соли пеш бакулл? фар? мекунад. Ша?ри Душанбе нисбат ба пойтахт?ои ?амаи кишвар?ои соби? ш?рав? рушди бештар дорад ва мо умедворем, ки дар сол?ои оянда шо?иди тара??иёти аз ин бештари пойтахти То?икистон хо?ем шуд.

?аноби Олег Иванов аз ?амкории Сафорати Беларус бо ?ДРФТ из?ори ?аноатманд? намуда, иброз дошт, ки ин равобит дар оянда боз ?ам та?вият дода хо?ад шуд. Чорабини?ои фар?ангии муштараке, ки Сафорати Беларус дар ?амкор? бо ?ДРФТ баргузор менамояд, аз муносиботи хуб ва сат?и олии ду ?ониб ша?одат меди?ад. Сарчашмаи ин равобити д?стона ин муносиботи нек ва бародаронаи Президент?ои ?ум?ури?ои мо мебошанд. Дар баробари ин, мардумони то?ику беларус аз сол?ои ?абл бо якдигар муносиботи самим? доранд ва ?амаи ин барои та?ияти ?амкори?ои гуногунсо?аи кишвар?ои мо заминаи мусоид фаро?ам меорад.

Дар бораи равобити илм? ва донишго?? из?ори назар карда, Сафири Фавќулода ва Мухтори Љумњурии Беларус дар Љумњурии Тољикистон илова намуд, ки њоло дар донишгоњњои олии кишвари мо 695 донишљўи тољик дар риштањои гуногун тањсил доранд. Дар ин замина мо метавонем њамкорињои худро дар бахши табодули донишљўён идома дињем. Махсусан таъсиси факултаи нав дар ни?оди Донишго?и техникии То?икистон ба номи М. Осим? ин равобити н ?амкориро дучанд хо?ад кард.

С. Хайруллоев оиди та?им бахшидан ба фаъолияти ?амъити д?стии "Беларус - То?икистон" ибрози а?ида намуд, барои ?оннок шудани кор мусоидати Сафоратро хо?ан шуд. ?аноби Сафир ин пешни?одро пазируфт. 

Дипломати беларус? дар идома таъкид кард, ки бар асоси тавофуќе, ки байни Сафорати Љумњурии Беларус ва Вазорати фарњанги Тољикистон њосил шудааст, ќарор аст, дар моњи оянда рўзњои фарњанги Тољикистон дар Љумњурии Беларус баргузор шавад. Бинобар ин, дар сурати ироаи пешнињоди ширкати ЉДРФТ дар чорабинии мазкур мо метавонем, дар барномаи баргузории ин чорабинии фарњангї таѓйирот ворид намоем.

Сафири Фавќулода ва Мухтори Љумњурии Беларус дар Љумњурии Тољикистон Олег Иванов дар хотима таъкид кард, ки ба њайси Сафир аз тамоми таљриба ва дониши худ дар мавриди таќвияти њамкорињои дуљониба истифода хоњад кард.

Дар мулоќот муовини Раиси Раёсати ЉДРФТ Мушаррафа Шарифова, раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон-Беларус» Анвар Абдурасулов ва котиби масъули ?амъияти мазкур Исроил Мирзоалиев иштирок ва дар бораи таќвияти њамкорињои ЉДРФТ, Љамъияти дўстии «Тољикистон-Беларус» бо Сафорати Љумњурии Беларус дар Љумњурии Тољикистон андешањои худро баён доштанд.