Ошибка
  • Не удалось загрузить XML-файл
  • https://friendship.tj/templates/sj_teen/templateDetails.xml
  • XML: failed to load external entity "https://friendship.tj/templates/sj_teen/templateDetails.xml"
TODKS

TODKS

Quisque interdum hendrerit molestie. Vestibulum adipiscing, tellus sit amet accumsan lobortis, Quisque interdum hendrerit molestie. Vestibulum adipiscing, tellus sit amet accumsan lobortis.
Адрес сайта: http://www.smartaddons.com
27 Апрель 2020

Мулоќоти Сайдулло Хайруллоев бо аъзои Љамъиятњои дўстии алоњида

 

          31 марти соли 2020 вохўрии Раиси Раёсати Љамъияти дўстї ва равобити фарњангии Тољикистон бо кишварњои хориљї Сайдулло Хайруллоев бо аъзои Љамъияти дўстии «Тољикистон – Хитой» мулоќот намуд.

          Дар вохўрї Мушаррафа Шарипова, Носири Салимї, Аъзам Байдуллоев, Рухшона Восиева ва дигарон иштирок доштанд.

          Сайдулло Хайруллоев ба мавзўъи вохўрї оиди зарурати таљдиди Љамъияти дўстии «Тољикистон – Хитой» бо тафсил суњбат кард. Азбаски муносибатњои гуногунљабња бо Љумњурии Халќии Хитой – шарики стратегии Љумњурии Тољикистон амну фароњ аст ва ЉДРФТ бо ЉХХ барои панљ сол Созишномаи њамкорї ба имзо расонидааст ва Кумитаи Созмони Њамкорињои Шанхай оид ба њамљаворї Љамъияти дўстии «Тољикистон – Хитой» сатњи дигари корбариро таќозо мекунад. Бояд њайати нави Раёсати он иборат аз шахсоне бошанд, ки ин гуногунљабњагии муносибатњоро таъмин карда тавонанд ва раиси он симое бошад, ки бо шахсиятњои намоёни Хитой суњбат кард ва дар Форумњои њар сол зикршаванда бо маърўзањои љолиб баромад кунанд, ё дар мусоњибањо иштирок карда тавонад.

          Бинобар он Раёсати ЉДРФТ пешнињод мекунад, ки Носири Салимї раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Хитой» интихоб шавад. Љонишини раиси Љамъият ноиби ректори ДДОТ ба номи С. Айнї оид ба робитањои беруна Аъзам Байдуллоев ва котиби масъули Љамъият Рухшона Восиева пешбарї шуда, аз љониби иштирокчиёни вохўрї низ пазируфта шуд.

          Инчунин, зимни мулокот оиди масъалаи таљдиди Љамъияти дўстии «Тољикистон – Корея» баррасї шуд. Љамъияти мазкур дар нињоди Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи Сотим Улуѓзода таъсис дода шавад. Чунки дар љумњурї ягона маркази кореягї дар Донишкадаи мазкур мављудаст. Муовини ректор оид ба робитаҳои байналмиллалии ДДЗТ ба номи С. Улуѓзода раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Корея» Раљабов Саиднеъмон интихоб карда шавад.

          3 апели соли 2020 Раиси Раёсат Сайдулло Хайруллоев бо аъзои Љамъияти дўстии «Тољикистон – Ќазоќистон» вохўрї намуд.

Аз сабабе, ки раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Ќазоќистон» доктори илмҳои филологӣ, профессор Абдусаттор Нуралиев дар 78-солагї (шаби 20 марти соли љорї) даргузашт. Аз ин рў Раёсати ЉДРФТ оиди таљдиди Љамъияти мазкур бо аъзои Љамъияти дўстии «Тољикистон – Ќазоќистон» вохўрї анљом дода шуд. Дар вохўрї Абдуѓаффор Абдуљабборов раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Ќазоќистон» ва Каиржан Курбанова котиби масъул интихоб шуданд.

          10 апрели соли 2020 Раиси Раёсат Сайдулло Хайруллоев бо аъзои Љамъияти дўстии «Тољикистон – Туркия» вохўрї намуд. Дар он Мушаррафа Шарифова, Муњиба Мањмадљонова, Рањмонзода Азимљон иштирок доштанд.

          Раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Туркия» Муњиба Мањмадљонова, љонишини раиси Љамъияти мазкур, муовини директор оид ба илми Институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои Осиё ва Аврупо Раҳмонзода Азимҷони Шералӣ интихоб шдуанд.

          13 апрели соли 2020 раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Франсия» Султонзода Соќї аз љониби Раиси Раёсати Љамъияти дўстї ва равобити фарњангии Тољикистон бо кишварњои хориљї Сайдулло Хайруллоев ба њузур пазируфта шуд.

Дар рафти суњбат раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Франсия» Султонзода Соќї дар хусуси фаъолияти Љамъияти мазкур, наќшаи корї барои соли 2020, аъзои љамъият, дастоварду пешравињо ва ѓайра суњбат намуд.

Маълум гардид, ки Љамъияти дўстии «Тољикистон – Франсия» дар соли 2019 як ќатор чорабинињои фарњангї баргузор намуда, њисоботи муфассали худро дар шакли алоњида ба Раёсати ЉДРФТ пешкаш намудааст.

Дар соли 2020 бошад Љамъияти дўстии «Тољикистон – Франсия» наќшаи кориашро тањия ва тасдиќ намуда, тибќи наќша аллакай дар моњњои январу феврал якчанд чорабинињо баргузор гардидаанд, вале дар давоми бештар аз як моњи охир бо сабаби афзоиш ёфтани бемории сироятии «Пандемия» (COVID-19) дар аксар кишварњои олам фаъолияти љамъият, ки бо Сафорати Франсия дар Тољикистон вобастагии зич дорад то андозае коњиш ёфтааст. Аммо ин њолат муваќќатї мебошад. Бештари чорабинињо тибќи наќша дар тобистон ва тирамоњ рост меоянд.

Њамин тавр, Раиси Раёсати Љамъияти дўстї ва равобити фарњангии Тољикистон бо кишварњои хориљї Сайдулло Хайруллоев барои боз њам бењтару хубтар ба роњ мондани робитањои дўстї бо Љумњурии Франсия ва баргузор намудани чорабинињои фарњангї ба раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Франсия» Султонзода Соќї дастуру супоришњои мушаххас дод.

          13 апрели соли 2020 Раиси Раёсати ЉДРФТ Сайдулло Хайруллоев бо раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Германия» Сайфуллоев Хайрулло ва магистри шуъбаи забони олмонї њамчун забони хориљии Донишгоњи Вена хонум Малгоржата Ставовчик вохўрї намуд. Хонум Малгоржата Ставовчик бо даъвати ЉДРФТ ба Љумњурии Тољикистон ташриф оварда буд. Дар вохўрї хонум Малгоржата Ставовчик изњор дошт, ки дар Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї ба донишљўёни факултети забонњои романї-германї аз забони олмонї ва фарњанги Австрия дарс мегузарад. Инчунин ба муњасилин доир ба мавзуъњои доѓи рўз дар ташкили намоишномањои театрикунонида кўмак менамояд, ки онњо дар охири соли тањсил бо намоишњои театрї дар байни 13 донишгоњи љумњурї ќувваозмої менамоянд. Чунин саъю кўшиши донишљўён албатта барои инкишофи малакањои суханварї аз забони олмонї ривољ ёфта, барои ташаккули салоњияти коммуникативии онњо мусоидат менамояд.

Хонум Малгоржата Ставовчик, ки худ донандаи забонњои олмонї, англисї, италиёвї, лањистонї, чехї, русї ва туркї мебошад, ният дорад, ки њангоми дар шањри Душанбе фаъолият намуданаш забон ва фарњанги тољикро аз худ намояд.

Дар суњбат Сайдулло Хайруллоев маслињат доданд, ки барои бењтар аз худ намудани забон ва тамаддуни тољик бо тољикон бештар суњбату муошират бояд намуд, аз музею осорхонањо ва љойњои диданбоби Тољикистони офтобрўя шинос бояд шуд, аз нури офтоби инљо бањра бояд гирифт. Бахусус дидани манзарањои нотакрори дараи Варзоб, ки аз шањри Душанбе на он ќадар дур воќеъ аст, ба кас њаловат мебахшад ва шахс аз он руњу неруи тоза ба даст меорад.

Дар мусоњиба раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Германия» Сайфуллоев Хайрулло ќайд кардаанд, ки чунин чорабинињои фарњангї дар наќшаи љамъият албатта, љой дорад ва бо расидаи ваќти мусоид аъзои Љамъият њамроњи мењмони маззам ба сайру саёњати куњистону чашмасорон рафта, бо косибону њунармандони тољик шиносої ба амал меоранд, то ки мењмони арљманди мо, хонум Малгоржата Ставовчик дар баробари амалї намудани фаъолияти фарњангию педагогии хеш, инчунин бештар ба расму русум ва зебоию манзарањои љолибу дилфиреби Тољикистони азиз – Ќалъаи Њисор, Ќалъаи Њулбук, Панљакенти Бостон, Искадаркўл, Шањристону Хуљанд шинос шавад. Чунин чораандешињо бе чуну чаро натиљањои амалї гардидани дастурњои Президенти кишвар, муњтарам Эмомалї Рањмон оид ба солњои рушди дењот ва њунарњои мардумї дар давраи кунунї мањсуб меёбанд.

Зимни суњбат раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Германия» Сайфуллоев Хайрулло зикр намуданд,ки тавассути Шартномаи байнидавлатї миёни Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Австрия њамасола ба Љумњурии Тољикистон мењмонони зиёд, аз ќабили олимони фарњангшиносу забоншинос, донишљўён ва сайёњњони зиёд боздид ба амал меоранд. Ин робитањо воќеан дорои таърихи зиёда аз 50-сола меошанд. Аз љумла, чанд сол ќалб кўњнавардони шањри Клагенфурт (бародаршањри Душанбе) дар Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон ќуллаеро фатњ намуданд, ки он ба унвони Ќуллаи Клагенфурд номгузорї шудааст. Аз Љумњурии Тољикистон ба њайси сафарњои љавобї њунармандону санъаткорон, рассомон, мутахассисони соњаи барќ ва ѓайра ба Љумњурии Австрия ташриф меоранд. Омўзгорону донишљўёни тољик дар Донишгоњњои Австрия дар курсњои забономўзї ва такмили ихтисос ширкат варзида, савияи донишу малакањои забонї ва касбии хешро ривољ медињанд.

          16 марти соли 2020 Раиси Раёсати Љамъияти дўстї ва равобити фарњангии Тољикистон бо кишварњои хориљї Сайдулло Хайруллоев бо раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Њиндустон» Њабибулло Раљабов суњбат дошт.

Дар рафти суњбат оиди фаъолияти Љамъияти дўстии «Тољикистон – Њиндустон», наќшаи корї барои соли 2020, аъзои љамъият, дастоварду пешравињо ва ѓайра баррасї шуданд.

 

13 Апрель 2020

Љаласаи њисоботии Раёсати Љамъияти дўстї ва равобити фарњангии Тољикистон бо кишварњои хориљї 

6 марти соли 2020 љаласаи њисоботии солонаи Раёсати Љамъияти дўстї ва равобити фарњангии Тољикистон бо кишварњои хориљї дар соли 2019 баргузор гардид.

Љаласаи мазкур тањти раисии Раиси Раёсати ЉДРФТ Сайдулло Хайруллоев сурат гирифта, дар он масъулони намояндагињои ЉДРФТ дар вилоятњо, раисон ва намояндагони Љамъиятњои дўстї бо кишварњои алоњидаи дар доираи ЉДРФТ фаъолияткунанда, намояндагони мактабњои олии кишвар иштирок доштанд.

Аз љумла, Хайруллоев Сайдулло – Раиси Раёсат, Шарифова Мушаррафа – љонишини Раиси Раёсат, Олимов Кароматулло – раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Покистон», Раљабов Њабибулло – раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Њиндустон», Нўъмонљон Ѓаффорї – ректори Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї, Рухсора Давлатзода – муовини ректор оид ба робитаҳои байналмилалии Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Бобољон Ѓафуров, референти ЉДРФТ дар вилояти Суѓд, Раљабов Саиднеъмон – муовини ректор оид ба робитаҳои байналмиллалии Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи Сотим Улуѓзода, Алимов Насим – проректор оид ба равобити байналмилалї ва мобилияти академии Донишгоҳи давлатии Данѓара, Муллоањмадов Мирзо – раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Эрон», Шукурзода Мирзо – раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Ќирѓизистон», Сайфуллоев Хайрулло – раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Германия», Латифов Љўра – раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Куба», Абдурасулов Анвар – раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Беларус», Насимов Азимќул – раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Љумњурии Халќї–Демократии Корея», Искандаров Ќосимшо – раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Афѓонистон», Оймуњаммадзода Илњомљон – раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Туркманистон», Султонов Соќибой – раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Фаронса», Восиева Рухшона – муовини раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Хитой», Ќурбанова Каиржан – котиби масъули Љамъияти дўстии «Тољикистон – Ќазоќистон», Љурѓосиев М. – котиби масъули Љамъияти дўстии «Тољикистон – Эрон», Шарипова Саида – аъзои Љамъияти дўстии «Тољикистон – Япония», Шохонов Амирхон – намояндаи Иттифоќи касабаи кормандони фарњанг, иттилоот, варзиш ва сайёњии Тољикистон, Тиллоев Файзулло – мудири Шўъбаи Раёсат, Fафуров Ибод – референт, Абдуллоев Мирзомурод – референт, Боева Барно – референт, Кандаурова Гуландом – котиби коргузор, Дахте Заур – суратгири маљаллаи «Дўстї», Ањмадљонов Исмоил – сармуњосиб, Муќимов Авазхон – мудири хољагї ва ѓайра, њамагї: 30 (си) нафар иштирок доштанд.

Љаласаро Раиси Раёсати ЉДРФТ Сайдулло Хайруллоев ифтитоњ намуда, њозиронро бо рўзномаи љаласа, ки мавзўъњои шунидани њисоботи солонаи Раёсати ЉДРФТ дар соли 2019, баррасии Паёми Асосгузори сулњу ваҳдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон «Дар бораи самтњои асосии сиёсати дохилию хориљии Љумњурии Тољикистон» ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон (аз љониби академик Кароматулло Олимов анљом дода шуд), муњокима ва тасдиќи наќшаи кории Раёсати ЉДРФТ барои соли 2020, масъалаи таљдиди Љамъиятњои дўстии «Тољикистон – Хитой» ва «Тољикистон – Љумњурии Корея» ва интихоби роњбарияти нави онњо, муаррифии референтњои Намояндагињои ЉДРФТ, ки аввали соли 2020 дар нињоди Донишгоњои вилоятњо фаъолият мебаранд, табрикоти соњибљашнњо – Љўра Латипов, Хайрулло Сайфуллоев, Мирзо Шукурзода, ќабули ќарорњои дахлдор оид ба фаъолияти Раёсати ЉДРФТ дар соли 2020, баррасии масъалаи Иттифоќи касабаи Љумњурии Тољикистон ба сафи Иттифоќи касабаи кормандони фарњанг, иттилоот, варзиш ва сайёњии Тољикистон шомил шудани коллективи ЉДРФТ ва дигар корњои љорї иборат буд, шинос намуд.

Сайдулло Хайруллоев дар суханронии худ таъкид карданд: «Дар давраи њисоботї Раёсати Љамъияти дўстї ва равобити фарњангии Тољикистон бо кишварњои хориљї вазифањои оинномавии худро иљро намуда, намояндагињои он дар вилоятњо, љамъиятњои дўстии алоњида дар нињодњо босамар фаъолият бурданд ва ба Раёсат њисоботњои хешро пешнињод карданд.

Дар доираи баргузории чорабинињо бањри сазовор ва дар сатњи баланд истиќбол гирифтани љашнњои давлатї ва дигар љашнњои миллї, ки барои њар шањрванди кишвар азизу гиромист, ањамияти хоса дода шуд.

Дар мои аввали соли 2019 Паёми Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон «Дар бораи самтњои асосии сиёсати дохилию хориљии Љумњурии Тољикистон» ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон дар худи идораи Љамъияти дўстї, дар баъзе Љамъиятњои дўстии назди он ва марказњои миллию фарњангї бо кўшиши масъулони ташкилот тарѓиб гардида дар давоми сол фаъолият дар партави он бурда мешуд.

Раёсати Љамъияти дўстї дар давраи њисоботї фаъолияташро чун њамеша дар њамкории зич бо маќомоти иљроияи њокимияти давлатии марказї ва мањаллї, вазоратњо, муассисањои илмиву таълимї ва фарњангї пеш бурд.

Ташаккур ба раисони љамъиятњо, масъулони намояндагињои Љамъияти дўстї дар вилоятњо ва роњбарони муассисањое, ки дар нињодашон љамъиятњои дўстии алоњида фаъолият мебаранд. Инчунин ташаккур ба сарварони обшинањои миллї, ки ваќти худро дареѓ надошта, якљоя бо мо кори дипломатияи мардумиро пеш мебаранд.

Чорабинињои асосї барои соли 2019 ба наќша гирифташударо иљро намуда, илова бар он чандин чорабиниву иќдоми дигари назаррас пурракунандаи вазифањои оинномавии ташкилотро ба љо оварданд ва имрўз ин фаъолият аз љониби њозирон бањогузорї мешавад».

Сипас, муовини Раиси Раёсати ЉДРФТ Мушаррафа Шарипова дар назди њозирон аз натиљаи фаъолияти Раёсати ЉДРФТ дар соли 2019 њисобот дод. Муњимтарин рўйдодњо, чорабинињо, њамкорї бо Сафоратњо, мштирок дар Форумњо, њамкори бо шарикон махсус ќайд гардид.

Раёсати Љамъияти дўстї ва равобити фарњангии Тољикистон бо кишварњои хориљї якљоя намояндагии он дар вилоятњо, бо бисту чор Љамъияти дўстии дар наздаш амалкунанда, кор бо љавонон ва доираи васеъи фаъолонаш чорабинињои асосии барои соли 2019 ба наќша гирифтаашро иљро намуда, дар ривољи дўстиву њамкорї бо кишварњо, мустањкам кардани љомеаи гуногунмиллати тољикистониён ва нињоят, пешбурди сиёсати дохиливу хориљии давлат сањм гузошт.

Маљаллаи «Дўстї» њамчун оинаи фаъолияти ЉДРФТ ва зерсохторои он, њамчун ташвиќкунандаи сиёсати хориљиву дохилии давлат дар масъалаи муносиботи байналмилалї, дўстии халќњо ва равобити фарњангии байни онњо дар тањкими муносибати байни давлати Тољикистон бо кишварњои дигар, ќавитар гардонидани иртибот бо иттињодияњо ва марказњои миллию фарњангии аќаллиятњои миллї, густариши њамкорї бо сафоратњо, ташкилотњои байналмилалии муќими кишвар, шарикон ва ѓайра аз љониби хонандагон нек бањогузорї шуд. Нашри махсуси он бахшида ба 70-солагии таъсисёбии ЉХХ барои тањкими иртиботи Тољикистон хеле муњим буд.

Баъдан сухан ба раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Покистон» Кароматулло Олимов дода шуд. Академик К. Олимов оиди Паёми Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон «Дар бораи самтњои асосии сиёсати дохилию хориљии Љумњурии Тољикистон» ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон баромад намуда, нуќтањои муњим ба фаъолияти ЉДРФТ марбути он диќќати махсус доданд.

Сипас, Сайдулло Хайруллоев ба мавзўъи рўзномаи љаласа оиди зарурати таљдиди Љамъиятњои дўстии «Тољикистон – Хитой» ва «Тољикистон – Љумњурии Корея» бо тафсил суњбат кард.

          Азбаски муносибатњои гуногунљабња бо Љумњурии Халќии Хитой шарики стратегии Тољикистон амну фароњ аст ва ЉДРФТ бо ЉХХ барои панљ сол созишномаи њамкорї ба имзо расонидааст ва Кумитаи Созмони Њамкорињои Шанхай оид ба њамљаворї, дўстї ва њамкорї нияти бо ЉДРФТ ба имзо расонидани њусни тафоњумро дорад, фаъолияти Љамъияти дўстии «Тољикистон – Хитой» сатњи дигари корбариро таќозо мекунад. Бояд њайати нави Раёсати он иборат аз шахсоне бошанд, ки ин гуногунљабњагии муносибатњоро таъмин карда тавонанд ва раиси он симое бошад, ки бо шахсиятњои намоёни Хитой суњбат кард ва дар Форумњои њар сол зикршаванда бо маърўзањои љолиб баромад кунанд, ё дар мусоњибањо иштирок карда тавонад.

          Бинобар он Раёсати ЉДРФТ пешнињод мекунад, ки Носири Салимї раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Хитой» интихоб шавад. Пешнињодро ањли љаласа якдилона овоз доданд. Ба љонишини ноиби ректори ДДОТ ба номи С. Айнї оид ба робитањои беруна Аъзам Байдуллоев ва котиби масъули Љамъият Рухшона Восиева пешбарї шуда, аз љониби иштирокчиёни љаласа низ пазируфта шуд.

          Инчунин, оиди Љамъияти дўстии «Тољикистон – Љумњурии Корея» таъкид кард. Пешнињоди раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Корея» Раљабов Саиднеъмон – муовини ректор оид ба робитањои байналмиллалии ДДЗТ ба номи С. Улуѓзода интихоб карда шавад. Ин Љамъият дар нињоди Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи Сотим Улуѓзода таъсис дода шавад. Чунки дар љумњурї ягона маркази кореягї мављудаст.

     Сипас муаррифии референтњои Намояндагињои ЉДРФТ дар вилоятњо, ки аввали соли 2020 дар нињоди Донишгоњои вилоятњо фаъолият мебаранд:

Давлатзода Рухсораро ба вазифаи референти ЉДРФТ дар вилояти Суѓд (дар нињоди Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Бобољон Ѓафуров) ва Абдулњай Комилиро ба вазифаи референти ЉДРФТ дар вилояти Хатлон (дар нињоди Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав) интихоб шуданд.

Дар љаласа соњибљашнњо – Љўра Латипов, Хайрулло Сайфуллоев, Мирзо Шукурзодаро ба сини муборакашон тањният ва бо туњфа сарфароз гардонида шуданд. Инчунин бахшида ба Рўзи бонувон ба Мушаррафа Шарифова, Рухсора Давлатзода, Рухшона Восиева, Каиржан Ќурбанова, Гуландом Кондаурова, Барно Боева ва Саида Шарипова тўњфањои хотиравї таќдим карда шуд.

Сайдулло Хайруллоев пешнињод кард, ки тибќи талаботи нави Иттифоќи касабаи Љумњурии Тољикистон колективи ЉДРФТ ба сафи Иттифоќи касабаи кормандони фарњанг, иттилоот, варзиш ва сайёњии Тољикистон колективи ЉДРФТ шомил мешаванд. Намояндаи Иттифоќи касабаи кормандони фарњанг, иттилоот, варзиш ва сайёњии Тољикистон Шохонов Амирхон ягон гуфтание доред? Не! Корманди ЉДРФТ Ѓафуров Ибод раиси Иттифоќи касабаи колективи ЉДРФТ интихоб карда шавад.

Дар охири љаласаи њисоботии солона, наќшаи кории ЉДРФТ барои соли 2020 муњокима гардид.

Масъалаи ќабули ќарорњо «Дар бораи њисоботи фаъолияти Раёсати ЉДРФТ дар соли 2019», «Дар бораи тасдиќи наќшаи кории ЉДРФТ барои соли 2020», «Дар бораи таљдиди Љамъияти дўстии «Тољикистон – Хитой» ва «Дар бораи таљдиди Љамъияти дўстии «Тољикистон – Љумњурии Корея» бо назардошти пешнињодњо тасдиќ карда шуд.

16 Сентябрь 2019

          По насыщенности событиями, ярким инициативам, созидательным шагам и культурным проявлениям первое полугодие 2019 года для всего сообщества таджикистанцев, в том числе для ТОДКС, было особенным. Говорят, каким будет год - судят по весне. Наврузовские торжества в светоносном Нуреке, яркий многотысячный Фестиваль и Международный Форум, посвященный межкультурному диалогу и туризму  в столице - всё это словно послужило знамением, предвестником других важных событий в жизни нашей Республики.

         Очередной, пятый Саммит - Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) стал одним из самых значимых политических событий года в мировом масштабе.

                Душанбинский Саммит, встреча на высшем уровне как предвидели все и отметили в Секретариате СВМДА, действительно придал импульс достижению новых целей и изучению новых путей решения существующих и возникающих вопросов, представляющих коллективный интерес для государств - членов СВМДА и продолжения осуществления мер укрепления доверия и превращения Азии в гармоничный регион с прочным миром и процветанием посредством всеобъемлющего и углубленного диалога.

         Мы горды, что благодаря принятию Таджикистаном председательства СВМДА, Душанбе в очередной раз стал центральной площадкой для принятия важных политических и экономических решений мирового и регионального масштаба.

         Сегодня СВМДА включает 27 государств-членов, которые охватывают около 90% территории и населения континента, 8 стран и четыре международные организации, в том числе ООН, которые имеют в нём статус наблюдателей.

         Со многими входящими в СВМДА странами у нас в составе ТОДКС действуют отдельные общества дружбы, которых Душанбинский саммит вдохновил на более углубленное сотрудничество, потому как в деле укрепления дружбы и взаимопонимания, особенно повышения меры доверия между странами велика роль общественной дипломатии, цель которой направлена на сближение народов. В этом плане Президиум ТОДКС и наши подразделения, возглавляемые академиками, членкорами АН, ректорами вузов и другими видными людьми, имеют большой опыт.

         ТОДКС участвовало в комментариях к авторской статье Председателя КНР г-на Си Цзиньпина, опубликованного в канун его государственного визита в Таджикистан на сайте НИАТ «Ховар» и в «Народной газете» - интервью заместителя Председателя ТОДКС Мушаррафы Шариповой для новостного канала CCTV Государственного телевидения КНР и газета «Жэньмин Жибао». С ней и с главным редактором журнала «Дусти» Мавлюдой Шариповой имели обширную беседу также корреспонденты государственной «Молодёжной газеты», китайского журнала «Наука и жизнь», журналисты «LEGAL DAILY».

         Участие ТОДКС в презентации книги «Си Цинпинь о государственном управлении» в переводе на таджикский язык тоже можно отнести к успехам нашей организации.

         Почитание священной памяти участников и жертв ВОВ - одна из главных тем мирового сообщества, людей доброй воли и наших, ежегодно провидимых совместно с Россотрудничеством мероприятий. На мероприятиях, посвященных 75-летию снятия Ленинградской блокады, 30-летию вывода ограниченного континента советских войск из Афганистана; участие в акции «Свеча памяти», пришедшие на первое полугодие, достойный особого упоминания.

Дни Австрии в Таджикистане, организованное ТОДКС и ОД «Таджикистан – Германия при поддержке Посольства Австрии в Таджикистане (резиденция в г. Нур-Султан РК) и Министерства образования, науки и исследований Республики Австрия явились яркой страницей в культурной жизни республики и в вопросе укрепления таджикско-австрийских взаимосвязей.

Из заметных достижений полугодия хотел бы отметить участие наших представителей в работе IV-го Форума сотрудничества Китая и республик ЦА и подписание Соглашения о сотрудничестве между КНОДЗ и ТОДКС сроком на пять лет, что призвано способствовать более тесному и плодотворному сотрудничеству между нашими родственными организациями.

Все Общества дружбы в течении полугодия вели свою деятельность в меру своих возможностей. Среди них ОД «Таджикистан – Россия», как всегда работало более плодотворно. Благо, много юбилеев великих людей пришлись на этот период, и этим подразделением они были отмечены достойно и весомо.

Культуре и образовательные взаимосвязи были осуществлены также на базах Обществ дружбы «Таджикистан – Япония» в РТСУ и «Таджикистан – Узбекистан» в ТГМУ им. А. Сино и ТГПУ им. С. Айни.

Сотрудничество с партнёрами – Центром Конфуция при ТНУ, Культурными Центром «Бактрия», Литературными фондом С. Айни – сопряженные с ним события тоже нашли отражение в данном выпуске «Дусти».

 Читатели, ознакомившись с данным номером журнала, убедятся, что первая половина текущего года действительно отмечена интересными событиями, созидательной деятельностью ТОДКС и его подразделений.

 

 

Председатель Президиум ТОДКС

      Сайдулло Хайруллоев

 

Журнал «Дусти» № 2, 2019

28 Май 2019

      

1Робитаҳои фарҳангии Тоҷикистон ва Австрия, ки ҳанӯз соли 1972 бо  бародаршаҳр эълон шудани Душанбе ва Клагенфурт оғоз шуда буд, ҳамон замон «Пули дӯстӣ» унвон гардида, ҳанӯз соли 1989 аз ҷониби Ҳукумати шаҳри Душанбе дар маркази ин вилоят ҳамчун рамзи дӯстӣ чойхонаи миллӣ бо намунаҳои олии ҳунари кандакории тоҷикон сохта ва бо тамоми таҷҳизоташ тақдим гардида буд.   

Баъдан муносибати дӯстонаи Тоҷикистону Австрия дар даврони истиқлол, аз замони барқарор шудани робитаҳои дипломатии байни ин ду давлат густариш ёфта, мазмуну мундариҷаи навро касб кард.

Рӯзҳои фарҳанги Ҷумҳурии Австрияро, ки 22 - 24 май бо ибтикори Сафорати Австрия дар Тоҷикистон (қароргоҳаш дар шаҳри Нур-Султони Қазоқистон), Вазорати маориф, илм ва таҳқиқоти Ҷумҳурии Австрия дар ҳамдастӣ бо  Ҷамъияти дӯстӣ ва робитаҳои фарҳангии Тоҷикистон бо кишварҳои хориҷӣ дар шаҳри Душанбе баргузор гардиданд, метавон идомаи ҳамин анъанаи қариб 50 -солаи ин ду кишвар номид.

2Дар доираи силсилаи чорабиниҳои маърифатию омӯзишӣ (дар ДДПТ ба номи С.Айнӣ) ва фарҳангӣ, ки тӯли се рӯз давом карданд, рӯзи аввал, дар толори Хонаи синамои «Зебунисо»-и шаҳри Душанбе бо баромади худ ҳусни оғоз бахшидани ифтитоҳи ин Рӯзҳо аз ҷониби Сафири Фавқулода ва Мухтори Ҷумҳурии Австрия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби Герхард Сайллер ва намоиши филми бадеии австриягии «Муҳоҷират» (муҳтавои филмро шаҳрванди Австрия Бетина Сайлер нақл кард) хотирмон буд.

Рӯзи дуввум  дар Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ намоиши мусаввараҳои рассоми машҳури австриягӣ Густав Климт барпо гардид, ки  дӯстдорони зиёди санъати тасвириро дар ин даргоҳи маърифат ҷамъ овард.

Баъди суханронии ҷаноби Герхард Сайллер муовини Раиси Раёсати Ҷамъияти дӯстӣ ва робитаҳои фарҳангии Тоҷикистон бо кишварҳои хориҷӣ Мушаррафа Шарипова аз таърихи муносибатҳои тарафайн ва ҳамкорӣ бо Сафорати Австрия, фаъолияти Ҷамъияти дӯстии «Тоҷикистон – Германия» нақл карда, намояндагони корпуси дипломатӣ ва дигар меҳмонони олиқадрро хайрамақдам гуфт.

324 май дар толори Иттифоқи композиторони Тоҷикистон чорабинии хотимавии Рӯзҳо - консерти мусиқии классикӣ барпо гардид, ки он бо барандагии мусиқашиноси варзида, доктори илм, мудири шӯъбаи санъатшиносии Академияи илмҳои Тоҷикистон Аслиддин Низомов ҷараён гирифта, тарбиятгирандагони Мактаб-интернати махсуси мусиқии ба номи Миратулло Атоеви шаҳри Душанбе ва Коллеҷи ҷумҳуриявии санъати ба номи А. Бобоқулов асарҳои Мотсарт, Брамс, Шуберт, Глюк ва ғайраро иҷро намуданд.

Сӯҳбати хеле пурмуҳтавои А. Низомов дар атрофи иртиботи Австрия бо Тоҷикистони имрӯза ҳанӯз дар асри 19, тавлиди жанри «валс», таҳаввули он, ворид шуданаш ба Русия ва аз он ҷо ба Осиёи Миёна, аз ҷумла Тоҷикистон, писанди ҳамагон омада, садо додани валсҳои «Мепарварам» дар иҷрои Тӯҳфа Фозилова, «Бихандад лола бар саҳро» дар иҷрои Лола Азизова, «Эй сорбон» дар иҷрои Зафар Нозимов, ва махсусан, садои танбӯр дар иҷрои Муродҷон Эшонқулов барои аҳли нишаст хеле дилписанд буд.

4Дар ду маҳфили Рӯзҳои Австрия муовини Вазири фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон Зевар Давлатзода иброз дошт, ки ин иқдоми ҷониби Австрия ва Ҷамъияти дӯстӣ ва робитаҳои фарҳангии Тоҷикистон бо кишварҳои хориҷӣ барои муаррифии фарҳанги ғании якдигар, баҳамворидшавии фарҳангҳо муҳим буда, дар рушди муносибатҳои гуногунҷабҳаи ду кишвар саҳми босазо мегузорад.

Мо муътақид бар онем, ки  робитаҳои судманду фарогир барои рушду тавсеа майдони васеъ доранд ва мо ба инкишофи ҳамкориҳои густурда дар самтҳои мавриди таваҷҷуҳи тарафайн, аз ҷумла сиёсӣ, иқтисодӣ, илмию техникӣ ва фарҳангӣ манфиатдорем.

Дар маҳфил намояндаи Сафорати Федератсияи Русия дар Тоҷикистон, омӯзгорон аз Австрия, меҳмонон аз шаҳри Ижевски ФР, шахсиятҳои номдори ҷумҳурӣ ва аҳли санъат ҳузур доштанд.

Чорабиниҳо тариқи телевизиони «Синамо» манзури бинандагон гардид.                                                

13 Февраль 2019

13 феврали соли 2019 дар идораи Љамъияти дўстї ва равобити фарњангии Тољикистон бо кишварњои хориљї (минбаъд ЉДРФТ) љаласаи њисоботии солонаи Раёсати Љамъияти мазкур барои соли 2018 баргузор  гардид.

Нишасти мазкур тањти раисии Раиси Раёсати ЉДРФТ Сайдулло Хайруллоев сурат гирифта, дар он масъулони Намояндагињои ЉДРФТ дар вилоятњо, раисон ва намояндагони Љамъиятњои дўстї бо кишварњои алоњидаи дар доираи ЉДРФТ фаъолияткунанда иштирок доштанд.

Аз љумла Раиси Раёсат Сайдулло Хайруллоев, муовини Раиси Раёсат Мушаррафа Шарипова, котиби Раёсат Файзулло Тиллоев, сармуњаррири маљаллаи «Дўстї» Мавлуда Шарифова, сармутахассис Ибод Ѓафуров, намояндагињои ЉДРФТ дар вилояти Хатлон Латофат Шарипова, дар вилояти Суѓд Нодирљон Солиљонов, аз Љамъиятњои дўстии назди ЉДРФТ фаъолияткунанда раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Њиндустон» Њабибулло Раљабов, муовини раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Хитой» Восиева Рухшона, раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Германия» Хайрулло Сайфуллоев, раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Афѓонистон» Ќосимшо Искандаров, муовини раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Россия» Мењринисо Наѓзибекова, котиби масъули Љамъияти дўстии «Тољикистон – Туркия» Машњура Вазирова, раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Эрон» Мирзо Муллоањмадов, раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Ќирѓизистон» Мирзо Шукурзода, раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Ќазоќистон» Абдусаттор Нуралиев, котиби масъули Љамъияти дўстии «Тољикистон – Ќазоќистон» Каиржан Ќурбонова, раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Куба» Љўра Латипов, раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Франсия» Соќибой Султонов, ва намояндагони дигар љамъиятњои дўстии алоњида иштирок доштанд.

Љаласаро Раиси Раёсати ЉДРФТ Сайдулло Хайруллоев ифтитоњ намуда, њозиронро бо масъалањои љаласа, ки аз «Њисоботи солонаи Раёсати Љамъияти дўстї ва равобити фарњангии Тољикистон бо кишварњои хориљї дар соли 2018», «Муњокима ва тасдиќи наќшаи кории Раёсати ЉДРФТ барои соли 2019», «Баромади намояндагї дар вилоятњо ва раисони Љамъиятњои дўстї бо кишварњои алоњида» иборат буд, шинос намуд.

Сайдулло Хайруллоев дар суханронии худ таъкид карданд: «Дар давраи њисоботї Раёсати Љамъияти дўстї ва равобити фарњангии Тољикистон бо кишварњои хориљї вазифањои оинномавии худро иљро намуда, намояндагињои он дар вилоятњо, љамъиятњои дўстии алоњида дар нињодњо босамар фаъолият бурданд ва ба Раёсат њисоботњои хешро пешнињод карданд.

Дар доираи баргузории чорабинињои гуногуни соли 2018 ба љињати сазовор ва дар сатњи баланд истиќбол намудани Рўзи Вањдати миллї, Истиќлолияти давлатї ва Соли рушди сайёњї ва њунарњои мардумї ањамияти хос дода шуд.

Бахшида ба Паёми Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон дар худи идораи Љамъияти дўстї, инчунин дар баъзе Љамъиятњои дўстии назди он ва баъзе марказњои миллию фарњангї бо кўшиши масъулони ташкилот љаласањо доир гаштанд.

Раёсати Љамъияти дўстї дар давраи њисоботї фаъолияташро чун њамеша дар њамкории зич бо маќомоти иљроияи њокимяти давлатии марказї ва мањаллї, вазоратњо, муассисањои илмиву таълимї ва фарњангї пеш бурд. Чорабинињои калон, аз љумла, форуми љамъиятњои дўстї ва фестивали дўстии љавонони тољик ва хориљї, ки анъанавї шудааст, якљоя бо Намояндагии Росструдничество ва дигар шарикон амалї гардид ва мо аз онњо барои њамкории судманд хеле миннатдор њастем.

31 январи соли 2018 дар бинои пештараи Љамъияти дўстї љаласаи њисоботии солонаи Раёсат баргузор ва наќшаи кории умумї барои соли 2018 тасдиќ гардид, ки аксарияти Шумо шоњиди он будед.

Дар чорабинињои мо иштирок кардани сафирон ва намояндагони корпусњои дипломатї ифодагари арзи эњтироми онњо нисбати фаъолияти пурсамари мост.

Ташаккур ба раисони љамъиятњо, масъулони намояндагињои Љамъияти дўстї дар вилоятњо ва роњбарони муассисањое, ки дар нињодашон љамъиятњои дўстии алоњида фаъолият мебаранд. Инчунин ташаккур ба сарварони обшинањои миллї, ки ваќти худро дареѓ надошта, якљоя бо мо кори дипломатияи мардумиро пеш мебаранд.

Соли гузашта бо сабабњои молиявї таљлили 60-солагии таъсис ёфтани Љамъияти дўстї дар назар буд, имсол насиб бошад дар наќшаи корї гирифта шудааст.

Дар давраи њисоботї Раёсати Љамъияти дўстї, намояндагињои он дар вилоятњо, љамъиятњои дўстии алоњида, марказњои фарњангии ташкилотњои аќаллиятњои миллї кори худро дар асоси наќшаи чорабинињо ба роњ монданд. Њисоботи худи Раёсати Љамъияти дўстї, намояндагињои он дар вилоятњо, раисони љамъиятњои алоњида шунида мешавад.

Дар охир ќайд намудан зарур аст, ки Раёсати Љамъияти дўстї ва робитањои фарњангии Тољикистон бо кишварњои хориљї, намояндагињо ва љамъиятњои алоњида њамаи чорабинињои асосии барои соли 2018 ба наќша гирифташударо иљро намуда, илова бар он чандин чорабиниву иќдоми назарраси пурракунандаи вазифањои оинномавии ташкилотро ба љо оварданд ва имрўз ин фаъолият аз љониби њозирон бањогузорї мешавад».

Сипас, муовини Раиси Раёсати ЉДРФТ Мушаррафа Шарипова дар назди њозирон аз натиљаи фаъолияти яксолаи Раёсати ЉДРФТ дар соли 2018 гузориш дод.

Инчунин, раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Њиндустон» Њабибулло Раљабов, раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Афѓонистон» Ќосимшо Искандаров, раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Эрон» Мирзо Муллоањмадов, раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Куба» Љўра Латипов, раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Ќирѓизистон» Мирзо Шукурзода оид ба фаъолияташон дар соли 2018 маълумот доданд.

Дар љаласа наќшаи кории ЉДРФТ барои соли 2019 муњокима гардида, бо назардошти пешнињодњо тасдиќ карда шуд.

Хулоса, Раёсати Љамъияти дўстї ва равобити фарњангии Тољикистон бо кишварњои хориљї њамчун ташвиќкунандаи сиёсати хориљиву дохилии давлат дар масъалаи муносиботи байналмилалї, дўстии халќњо ва равобити фарњангии байни онњо кори худро дар самти иљрои вазифањои оинномавї, пешрафти фаъолияти љамъиятњои дўстии дар доираи он амалкунанда, ќавитар гардонидани иртибот бо иттињодияњо ва марказњои миллию фарњангии аќаллиятњои миллї, густариши њамкорї бо сафоратњо, ташкилотњои байналмилалии муќими кишвар, шарикон, инчунин сафоратњои Тољикистон дар мамлакатњои дигар анљом медињад.

Маќсади асосии Љамъияти дўстї ва равобити фарњангии Тољикистон бо кишварњои хориљї ва дигар бахшњои дар вилоятњо ташкилёфта, тарѓиб ва ташвиќи дўстї, фарњанг, маданият ва расму оини миллии мардумони кишварњои хориљї дар Тољикистон ва аз кишвари мо дар хориљ мебошад.  Яке аз њадафњои асосии ташкилот фаъолият дар доираи арзишњои миллию фарњангї ва дипломатияи мардумї аст.

Љамъияти дўстї ва равобити фарњангии Тољикистон бо кишварњои хориљї дар њамкории зич бо маќомоти иљроияи њокимяти давлатии марказї ва мањалї, ташкилотњои љамъиятию сиёсї, муассисањои илмиву фарњангї, ки фаъолияташон ба рушди робитањои байналмилалї нигаронида шудааст, амал менамояд.                                    

18 Декабрь 2018

   DSC 728912 декабри соли 2018 дар дафтари кории Љамъияти дўстї ва равобити фарњангии Тољикистон бо кишварњои хориљї (ЉДРФТ) Сафири Фавќулода ва Мухтори Љумњурии Федеративии Германия дар Љумњурии Тољикистон Найтхарт Хёфер-Виссинг пазирифта шуд.

  Раиси Раёсати Љамъияти дўстї ва равобити фарњангии Тољикистон бо кишварњои хориљї Сайдулло Хайруллоев баъди хайрамаќдам, мењмонро бо таъриху таъиноти ташкилот ва вазифањои он шинос кард.

   Дар љараёни мулоќот масоили њамкории ду кишвар дар самтњои гуногун аз љумла, дар рушди муносибатњои фарњангї махсусан дар доираи фаъолияти  Љамъияти дўстии «Тољикистон – Германия» мавриди баррасї ќарор дошт.

   Сайдулло Хайруллоев дар охири суњбат изњор намуд, ки ба таъриху фарњанги мардуми тољик таваљљуњ зоњир кардани пажуњишгарони олмонї шоистаи тањсин аст ва њамкорињои пурсамари илмию фарњангї, бешак, ба суди мардуми њар ду кишвар аст.   

   Сафири Фавќулода ва Мухтори Љумњурии Федеративии Германия дар Љумњурии Тољикистон љаноби Найтхарт Хёфер-Виссинг аз фаъолияти Љамъияти дўстии «Тољикистон – Германия» самимона истиќбол намуда, онро омили асосї дар тањкими муносиботи Тољикистону Германия дар бахши илму омўзиш ва фарњанг маънидод карда ва омодагии Сафоратро дар масъалаи дастгирии иқдомњои Љамъияти мазкур баён дошт.

DSC 7300Сипас Сайдулло Хайруллоев риштаи суханро ба љонишини Раиси Раёсати ЉДРФТ Мушаррафа Шарифова дод. Номбурда иттиллоъ дод, ки дар Тољикистон Германия ва олмонињоро хуб мешиносанд; аз таърихи ќадимтаринаш сар карда то давраи шукуфоии иќтисодиаш дар асри Х1Х ва то даврони муосираш огоњанд. Махсусан умумияти њиндуаврупої дар мавзўи забоншиносии таърихї, бархурдор будани интеллигенсияи тољик аз дастовардњои санъату маданияти олмон ва адабиёти он ин қаробатро тақвият мебахшад, таъкид кард ў.

 

Дар фарљом М. Шарипова дар бораи маљалли «Дўстї» нашрияи ЉДРФТ, наќши он сухан карда, шумораи охирини онро, ки бештар ба мавзўи дўстии Тољикистон ва Ўзбекистон бахшида шудааст, ба мењмон пешкаш кард. Барои љаноби Найтхарт Хёфер-Виссинг, ки то омадан ба Тољикистон Сафири Германия дар Ўзбекистон буд, ин њадия љолиб буд. Баъди иттилоъдодан аз робитањои адабї, тарљумаи намунањо аз осори шоирони олмон ба тољики қироати порчаи манзум аз «Фауст»-и Гёте љаноби Сафирро хеле руњбаланд кард.

 

DSC 7325Раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон – Германия», мудири кафедраи забонњои германию романии ДДОТ ба номи Садриддин Айнї Сайфуллоев Хайрулло оиди фаъолияти ин анљуман, иртиботи он бо Љамъияти дўстии «Германия – Тољикистон»  (сарвараш Александр Њайзер), робитањо дар риштаи омўзишї, дар доирањои илмии ду кишвар; диди мубодилаи байни ДДОТ ба номи С. Айнї бо донишгоњњои Њалле Њумболти ва дигар муассисоти Германия, байни устодон, махсусан байни донишљўёни ду кишвар, ташрифи аспирантњои олмонї ба Тољикистон барои Сафир маълумоти матлуб буд.

    Х. Сайфуллоев оиди ташрифи паёпайи пажўњишгарони Германия (бо мусоидати ЉДРФТ) бањри тадќиќоти илмї ва навиштани рисолањои илмї, алалхусус дар мавзўъи этнология, низ маълумоти дақиқ дод.

 Баъдан Сафир ба саволњояш посухњо гирифт ва аз ташрифаш изњори ризоият кард.

 Роњбарияти ЉДРФТ Сайдулло Хайруллоев ба љаноби Найтхарт Хёфер-Виссинг китоби  мусаъвари «Пешвои миллат»-ро пешкаш кард.

 Мулоќот бањри тањкими дўстї ва ќавитар гардонидани муносиботи тарафайн иќдоми муфид буд. Оид ба ин вохўрї дар маљаллаи «Дўстї» маълумот дарљ хоњад гашт.

 

 

 

 

 

              

 

 

       

13 Декабрь 2018

DSC 1Дар таърихи 7 декабри соли 2018 бо ташаббуси Раёсати Ҷамъияти дўстӣ ва равобити фарҳангии Тоҷикистон бо кишварҳои хориҷӣ (ҶДРФТ) якҷоя бо Намояндагии Россотрудничество дар Тоҷикистон ва бо дастгирии Сафорати Федератсияи Россия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Форуми VI-уми анҷуманҳои дўстӣ дар мавзўъи «15-сол дар хидмати дўстӣ ва пешбурди ѓояҳои дипломатияи мардумӣ» (бахшида ба 15-солагии таъсисёбии маҷаллаи «Дўстӣ»)  доир гардид.

Дар кори Форуми мазкур намояндагони корпусҳои дипломатӣ, аъзои Раёсат ва фаъолони ҶДРФТ, роҳбарони Ҷамъиятҳои дўстии алоҳидаи назди ҶДРФТ фаъолияткунанда, роҳбарону аъзои иттиҳодияҳо ва марказҳои фарҳангии ақаллиятҳои миллии муқими Тоҷикистон, аҳли зиё, донишҷўёни мактабҳои олии шаҳри Душанбе, хабанигорон ва дигарон иштирок доштанд.

Чорабиниро Раиси Раёсати ҶДРФТ Сайдулло Хайруллоев ифтитоҳ намуда, ҳамагонро бо ин рўйдоди муҳим самимона табрик намуд. Таъкид кард, ки ташкил намудани Форуми анҷуманҳои дўстӣ, конфронсҳои илмиву амалӣ, ки бо ташаббуси ҶДРФТ, Сафорати Федератсияи Россия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Намояндагии Россотрудничество дар Тоҷикистон баргузор мешаванд, барои таҳкими дўстӣ ва бародарии халқу миллатҳои гуногуни муқими Тоҷикистон ва берун аз он мусоидат менамоянд.

DSC 2Сипас Роҳбари Намояндагии Россотрудничество дар Тоҷикистон Вождаев Михаил Валерйевич иброз дошт, ки баргузории Форуми мазкур ба ҳукми анана даромада, барои ҷомеаи имрўза махсусан муҳим арзёбӣ мешавад ва ба ҷавонон имкон медиҳад, аз таъриху фарҳанг ва тамаддуни халқу миллатҳои гуногун аз наздик ошноӣ пайдо кунанд. Аз Раёсати ҶДРФТ сипосгузор буд, ки чунин чорабиниҳоро доир менамояд.

Баъдан, Сафири Фавқулода ва Мухтори Федератсияи Россия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Игор Семёнович Лякин-Фролов суханронӣ намуд. Зимни баромади худ ба фаъолияти ҶДРФТ таҳти роҳбарии Сайдулло Хайруллоев баҳои баланд дода, ҳамзамон таъкид кард, ки ҶДРФТ дар тақвияти ҳамкориҳои байналмилалӣ, фароҳам овардани шароит барои қаробати қавму миллатҳои гуногун, боз намудани роҳи муколамаи сулҳ ва рушди Ҷомеаи шаҳрвандӣ нақши арзанда дорад. Дар охири суханрониаш барои саҳми маҷаллаи «Дўстӣ» дар таҳкими дипломатияи мардумӣ доштан ва 12 сол сардабири маҷаллаи мазкур буданаш ба Шарипова Мушаррафа Ифтихорномаи Сафорати Федератсияи Россия дар Ҷумҳурии Тоҷикистонро супорид.

DSC 3Сипас, муовини Раиси Раёсати Ҷамъияти дўстӣ ва равобити фарҳангии Тоҷикистон бо кишварҳои хориҷӣ Мушаррафа Шарипова оид ба таърихи таҳаввулот ва муҳтавои маҷаллаи «Дўстӣ» маърўза кард.

Баъдан, дар Форум мушовири Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа Абдуллозода Масрур, Сафири Фавқулода ва Мухтори Ҷумҳурии Қазоқистон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Сейтимов Нурлан Мусатаевич, Сафири фавқулода ва Мухтори Ҷумҳурии Озарбойҷон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Мамедзода Гасан Дилсуз оѓлу, академик, узви вобастаи АИ ҶТ, раиси Ҷамъияти дўстии «Тоҷикистон – Покистон» Кароматулло Олимов, муовини аввали Раиси Палатаи савдо ва саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон Рустамова Манзура, роҳбари департаменти иттилоотиву таҳлилии Корхонаи воҳиди давлатии ширкати алюминийи тоҷик «ТАЛКО» Сатторов Игор, Ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон, аъзои Ҷамъияти дўстии «Тоҷикистон – Ҳиндустон» Майрам Исоева, раиси Ҷамъияти дўстии «Тоҷикистон – Куба» Ҷўра Латипов, референти ҶДРФТ дар вилояти Хатлон Латофат Шарипова, намояндаи Маркази миллӣ фарҳангии «Дуслик»-и тотору бошқирдҳои Тоҷикистон Мирхайдарова Таскира, муовини раиси Кумитаи сулҳу ризоияти милии Тоҷикистон Ҳамидова Ҳафиза ва дигарон суханронӣ намуданд.    

DSC 4Дар Форуми мазкур бахшида ба 15-солагии таъсисёбии маҷаллаи «Дўстӣ» намояндагони мақомот, муассисот ва ташкилотҳои гуногун табрикоташонро пешкаш карданд. Аз ҷумла табрикоти раиси вилояти Хатлон Д. Гулмаҳмадзода, иҷрокунандаи вазифаи раиси Вилояти Мухтори Кўҳистони Бадахшон Ёдгор Файзов, раиси ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ Убайдуллои Файзулло, раиси Палатаи савдо ва саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷумъахонзода Ҷамшед, факултети забонҳои хориҷии Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хисрав, директори Осорхонаи  таърихӣ – кишваршиносии вилотии «Авесто» Пиракова Г., Ректори Донишгохи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б.Ғафуров Ҷамшед Ҷуразода, директорони Институти Конфутсийи назди Донишкадаи кӯҳӣ-металлургии Тоҷикистон Зафар Розиқов ва Чень Хунбин,  сармуҳаррири рўзномаи «Согдийская правда» Исоқҷон Зокиров, директорони Институти  Конфутсийи назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон Ҷия Ҷингфан ва Қосимов Фаррух, раиси Ҷамъияти дўстии «Кишварҳои Скандинавия – Тоҷикистон» Халил Абдулазиз (Шветсия), Рассоми халқии Тоҷикистон Раҳимҷон Ҳамдамов ба самъи ҳозирон расонида шуд. Аъзои Ҷамъияти дўстии «Тоҷикистон – Қазоқистон» Оспанова Нарима шеъри навэъҷоди худро бахшида ба маҷаллаи “Дӯстӣ” қироат кард. Дигар иштирокдорон таассуроти худро аз маҷалла ва Форуми анҷуманҳои дўстӣ ибрози ақида намуданд.

DSC 5Дар анҷоми ҷаласаи Форуми VI-уми анҷуманҳои дўстӣ аз тарафи дастаи ҳунарии «Шифо»-и Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино (яке аз ниҳодҳои анҷуманҳои алоҳида) барои иштирокчиён вобаста ба мавзўи дўстӣ, сулҳу ваҳдат барномаи ҷолиби консертӣ пешкаш карда шуд. Дар охир хитойидухтари хурдакак Сумайя шеъри Фирдавсиро  бомаҳорат қироат кард ва боиси аҳсани ҳозирин гашт.

Форуми анҷуманҳои дўстӣ дар рўҳияи бародариву рафоқат ва ифтихормандӣ баргузор гардида, аз ватани сулҳпарвари Тоҷикистон - хонаи умеди халқу миллатҳои гуногун, намоишдиҳандаи сиёсати хирадмандонаи Тоҷикистон дар масъалаи муносибати байни халқҳову давлатҳо зуҳур кард. 

01 Ноябрь 2018

DSC 467918 октябри соли 2018 дар Муассисаи давлатии «Китобхонаи давлатии бачагонаи ҷумҳуриявии ба номи М. Миршакар» Намоишгоҳи ҳаштуми байналмилалии «Китоби Душанбе» оғоз гардид, ки се рўз идома кард.

Зимни ифтитоҳи намоишгоҳи мазкур Вазири фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон Шамсуддин Орумбекзода изҳор дошт, ки имрўзҳо ҳар як халқу миллатро дар арсаи олам, пеш аз ҳама, бо китоб, таърих, фарҳанг ва адабиёташ мешиносанду эътироф мекунанд.

«Баъди ба Истиқлолияти давлатӣ расидани миллати тоҷик Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври ҳамешагӣ ба рушду нумўи соҳаи китобдорӣ таваҷҷуҳи хосса зоҳир менамояд. Бо ҳидояти Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ин анъанаи неки ниёгон – эҳтироми китобу китобхонӣ идома ёфта, дар ин ҷода як зумра корҳои намоён анҷом пазируфтанд», - зикр намуд Вазири фарҳанги ҷумҳурӣ.

DSC 4579Дар намоишгоҳи мазкур ноширони дохилу хориҷи кишвар, аз ҷумла Комбинати полиграфии шаҳри Душанбе, Муассисаи давлатии нашриёти «Адиб», Муассисаи давлатии нашриёти «Ирфон», Пажўҳишгоҳи фарҳанг ва иттилоот, намояндагони Россия, Ҳиндустон, Туркия, Франсия, ИМА, Афғонистон иштирок намуда, китобҳои тозанашри худро ба намоиш гузоштанд.

Дар доираи намоишгоҳ ба фурўш гузоштани маводи чопӣ дар мавзўъҳои гуногун, китобҳои электронӣ, ҳамчунин намоиши дигар намудҳои маҳсулоти полиграфӣ, конфронси илмӣ-амалӣ, маҳфили шеъру суруд, муаррифии китобҳои тозанашр, барномаи консертӣ, суҳбатҳо ва мубодилаи афкор сурат гирифт.

Дар намоиш Шоири халқии Тоҷикистон, муаллифи Суруди миллӣ Гулназар Келдӣ иброз дошт, ки китоб дар ҳама давру замон сарчашмаи илму дониш ва равшангари роҳи ҳаёти инсонҳо будаву хоҳад монд.

Ҳадаф аз баргузории Намоишгоҳи ҳаштуми байналмилалии «Китоби Душанбе» ба намоиш гузоштани комёбиҳо ва дастовардҳои соҳаи табъу нашри миллӣ дар даврони истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамчунин тарѓибу ташвиқи мероси адабии мардуми тоҷик ва шиносоӣ бо адабиёти ҷаҳон, омўзиши таҷрибаи ҷаҳонии соҳаи табъу нашри китоб, истифодаи таҷҳизоти муосири полиграфӣ ва дигар маводи чопӣ мебошад.

DSC 4645Дар ҳамоиши фарҳангӣ муовини Раиси Раёсати Ҷамъияти дўстӣ ва равобити фарҳангии Тоҷикистон бо кишварҳои хориҷӣ Мушаррафа Шарипова, кормандон Аъзам Мўсоев, Ибод Ғафуров, Мавлюда Шарипова, Файзулло Тиллоев, Аҳлиддин Исоев ва раисону фаъолони ҷамъиятҳои дўстии алоҳида иштирок доштанд.

  Дар Намоишгоҳи ҳаштуми байналмилалии «Китоби Душанбе» маҷаллаи «Дўстӣ», маҷмўаи шеърҳои намояндагони ақалиятҳои миллӣ «Единство многообразия: Шагнув из времени во времена», китобҳоии «Ҳафт суфраи Наврўз» суфраи аввал маҷмўаи ашъор ва тасвирҳо, «Сухане чанд, аз робитаҳои ду сарзамини тамаддунофар» (Бахшида ба бистсолагии робитаҳо байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Халқии Хитой»), «Нахлистони тавҳид» (оид ба ашъори шоир ҷумъа Қувват), «Вахш эй сарчашмаи илҳоми ман» ва чанде аз асарҳои илмию бадеии фаъолони Ҷамъияти дўстии «Тоҷикистон – Эрон», Ҷамъияти дўстии «Тоҷикистон – Ҳиндустон», Ҷамъияти дўстии «Тоҷикистон – Казоқистон», Ҷамъияти дўстии «Тоҷикистон – Кирғизистон», Ҷамъияти дўстии «Тоҷикистон – Германия», Ҷамъияти дўстии «Тоҷикистон – Куба», Ҷамъияти дўстии «Тоҷикистон – Фаронса» ва дигарон ба намоиш гузошта шуданд.ДИПЛОМИ ВАЗОРАТИ ФАРХАНГИ ЧТ

Баъди Намоишгоҳи ҳаштуми байналмилалии «Китоби Душанбе» ба Муассисаи давлатии «Китобхонаи давлатии бачагонаи Ҷумҳуриявии ба номи М. Миршакар» шумораҳои гуногуни маҷаллаи «Дўстӣ», маҷмўаи шеърҳои намояндагони аќалиятҳои миллӣ «Единство многообразия: Шагнув из времени во времена», китоби узви фаъоли ҷамъият, шоир Ҷумъа Кувват «Нахлистони тавҳид» ва китоби корманди Ҷамъияти мазкур Аъзам Мўсоев «Вахш эй сарчашмаи илҳоми ман» тақдим шуданд.

Ҷамъияти дўстӣ ва равобити фарҳангии Тоҷикистон бо кишварҳои хориҷӣ барои иштироки фаъолона дар Намоишгоҳи ҳаштуми байналмилалии «Китоби Душанбе» бо Дипломи Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардонида шуд.

17 Сентябрь 2018

dustiЗимни сафари давлатии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Ҷумҳурии Ӯзбекистон байни мақомоти ду давлат 26 санади муҳими ҳамкорӣ ба имзо расид. Аз ҷумла, Ёддошти тафоҳум доир ба ҳамкорӣ миёни Ҷамъияти дӯстӣ ва робитаҳои фарҳангии Тоҷикистон ва Кумитаи муносибатҳои байни миллатҳо ва  робитаҳои дӯстона бо кишварҳои хориҷии назди Девони вазирони Ҷумҳурии Ӯзбекистон ба имзо расид. Барои шарҳи Ёддошти имзошуда хабарнигори АМИТ «Ховар» Ҷасур АБДУЛЛО бо раиси Раёсати Ҷамъияти дӯстӣ ва равобити фарҳангии Тоҷикистон бо кишварҳои хориҷӣ Сайдулло ХАЙРУЛЛОЕВ суҳбат намуд.

 

АМИТ «Ховар»: Пас аз имзои Ёддошти тафоҳум корро аз чӣ оғоз карданӣ ҳастед?

Сайдулло Хайруллоев: Аввалан бояд иттилоъ диҳем, ки Ёддошти тафоҳум, яъне Меморандум дар бораи ҳамкории байни Кумитаи оид ба муносибатҳои байни миллатҳо ва робитаҳои дӯстона бо кишварҳои хориҷии назди Девони Вазирони Ҷумҳурии Ӯзбекистон ва Ҷамъияти дӯстӣ ва равобити фарҳангии Тоҷикистон бо кишварҳои хориҷӣ (ҶДРФТ) ташаббуси ин ҷумҳурии ба мо дӯсту бародар буда, баъди баррасиву мувофиқаи матни он аз ду ҷониб ва ворид намудани баъзе тағйиру иловаҳо ҳуҷҷат барои ба имзо расонидан омода гардид.

17 августи соли 2018 дар шаҳри Тошканд пас аз анҷоми мулоқоту музокироти сатҳи олӣ дар ҳузур ва бо иштироки сарони давлатҳо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Шавкат Мирзиёев маросими имзои санадҳои нави ҳамкорӣ баргузор шуд.

Дар он 26 санад ба имзо расид, ки дар қатори онҳо Ёддошти тафоҳум доир ба ҳамкорӣ миёни Ҷамъияти дӯстӣ ва равобити фарҳангии Тоҷикистон бо кишварҳои хориҷӣ ва Кумитаи оид ба муносибатҳои байни миллатҳо ва робитаҳои дӯстона бо кишварҳои хориҷии назди Девони Вазирони Ҷумҳурии Ӯзбекистон низ буд.

Ин санади зиндагисози байни ду кишвари дӯст моро вазифадор кард, ки мақсадҳои дар он зикршударо дар муҳлати чаҳор сол амалӣ гардонем ва умед аст, ки он ҳатман тамдид мегардад.

Мо аз ин иқдоми неки Ҷумҳурии Ӯзбекистон хеле мамнун буда, ба Кумитаи мазкур барои чунин итминон ба ташкилоти ҷамъиятии мо арзи сипос менамоем.

Аввалин иқдоми ҶДРФТ  дар иҷрои вазифаҳои ин санад – якҷоя бо Муассисаи давлатии «Тоҷикфилм» ва Иттиҳодияи синамогарони Тоҷикистон ташкил кардани Рӯзҳои синамои Ӯзбекистон дар Тоҷикистон (15–17  сентябри соли 2018) аст. Ҷамъияти дӯстӣ дар ин самт таҷриба дошта, солҳои пеш якҷоя бо сафоратҳои Россия, Қазоқистон, Ӯзбекистон, Япония бо ҷалби доираи васеи тамошобинон рӯзҳои кинои ин давлатҳоро баргузор кардааст.

 

АМИТ «Ховар»: Барои густариши дӯстӣ ва робитаи фарҳангӣ истифодаи кадом зарфиятҳо ва самтҳои ҳамкориро муҳим мешуморед?

 

Сайдулло Хайруллоев: Тамоми самтҳои ҳамкорӣ, ки ба густариши дӯстӣ, ривоҷи дипломатияи мардумӣ ва робитаҳои фарҳангӣ алоқаманд аст, дар бандҳои ин Ёддошти тафоҳум сабт гардидаанд.

 

Тибқи ин ҳуҷҷат тарафҳо ҳамкориро дар соҳаҳои ҷамъиятӣ-сиёсӣ, фарҳангӣ-маърифатӣ, илмӣ ва иттилоотӣ тибқи қонунгузориҳои давлатҳои худ ва дар асоси баробарӣ, эҳтироми тарафайн ва манфиати ҳамдигар ба роҳ мемонанд ва амалӣ намудани лоиҳаҳои муштараке, ки ба наздикшавии халқҳои ду мамлакат, мустаҳкамӣ ва рушди дипломатияи мардумӣ мусоидат менамоянд, асоси ин ҳамкорӣ хоҳад буд.

 

Инчунин табодули ахбори вобаста ба ҷанбаҳои гуногуни густариши дӯстӣ, ҳамдигарфаҳмӣ, таҳаммулпазирӣ ва ҳамбастагии байнифарҳангии мардумони ду давлат ба роҳ монда шуда, ҷой додани маводи ҳамкории тарафайн дар маҷаллаи «Дӯстӣ»-нашрияи ҶДРФТ  амри зарурӣ хоҳад шуд.

 

АМИТ «Ховар»: Имрӯз дар Тоҷикистон  марказҳои фарҳангии ӯзбекзабонон фаъолият менамоянд. Аммо ҷамъияти алоҳида вуҷуд надорад. Оё ташкили Ҷамъияти дӯстии «Тоҷикистон – Ӯзбекистон» дар назар аст?

 

Сайдулло Хайруллоев: То ин дам дар ҷумҳурӣ робитаҳои фарҳангиро бо кишвари ҳамсоя қисман ва дар сатҳи худ марказҳои фарҳангии ӯзбекзабонони вилояти Суғд — «Маънавиёт» ва «Қадрият» анҷом медоданд, ки намояндагии ҶДРФТ дар вилояти Суғд бо онҳо иртиботи қавӣ ва ҳамкории босамар дорад.

 

Таъсиси Ҷамъияти дӯстии «Тоҷикистон – Ӯзбекистон» нияти деринаи мо буда, ба имзо расидани Ёддошти тафоҳум ҳарчи зудтар амалӣ гардидани ин иқдомро тақозо мекунад. 2 августи соли 2018, ҳангоми мулоқоти Раиси Раёсати ҶДРФТ Сайдулло Хайруллоев бо Сафири Фавқулода ва Мухтори Ҷумҳурии Ӯзбекистон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Эргаш Шоисматов дар идораи Ҷамъияти дӯстӣ дар ин мавзӯъ сухан рафт ва ин пешомади нек боиси хушнудии ҳарду ҷониб буд. Алҳол мо пайгири таъсис додани ҷамъияти зикршуда мебошем.

 

АМИТ «Ховар»: Дар оянда барои густариши робитаҳои дӯстонаю бародаронаи тоҷикону ӯзбекон иҷрои кадом корҳо дар назар аст?

 

Сайдулло Хайруллоев: Ояндаи ин ҳамкорӣ низ дар бандҳои алоҳидаи Ёддошти тафоҳум акс ёфтааст ва тарафҳо баҳри ҳамкории дӯстонаи доираҳои гуногуни ҷамъиятӣ дар соҳаҳои дигар, аз ҷумла, иқтисодиёт, илм, маърифат, фарҳанг, экология, сайёҳӣ ва варзиш фаъолона мусоидат хоҳанд кард.

 

Тарафҳо инчунин барои барқарор кардани алоқаи байни ҷавонон ва арбобони фарҳангии ҳарду мамлакат бо роҳи табодули дуҷониба мақсадҳои дурнамои Ёддошти тафоҳумро амалӣ менамоянд.

 

МАҶАЛЛАИ ДЎСТӢ

35 шумораи  1-2 2018

ФОТОГАЛЕРЕЯ

banner

КАЛЕНДАРЬ

<< < Апрель 2024 > >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30